Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard

Iran

Kayhan Kalhor, kemache; Ali Bahrami Fard, santur